Sopot, 12 listopada  2021r.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest ALEKSANDRA DĄBEK oraz JOANNA DUNAJ

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenialub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust.1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych właściwych przepisów oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.

 4. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta . Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielania świadczeń, chyba że przepisy nakładają na Administratora obowiązek udzielenia świadczenia.

 6. Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Każdy pacjent oraz osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

 8. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje Administratorowi przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.

 9. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

D-DENT a RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

D-DENT

OPINIE O NAS

Zadzwoń: +48 603 773 180 

lub umów się online:

UMÓW WIZYTĘ

Rejestracja

Umów się na wizytę

Gabinety stomatologiczne w Sopocie

Zadzwoń:

+48 603 773 180

lub umów się online:

REJESTRACJA ON-LINE

Centrum Nowoczesnej Stomatologii

Strona www stworzona w kreatorze Medical PR

zdjęcia kadry oraz wyposażenia placówki D-Dent - So Blue Sky

zdjęcia na stronie głównej / nagłówek - obraz autorstwa Nakaridore na Freepik

Leczymy.

Implantologia

Protetyka

Bóle stawowe

Nadwrażliwość

Wady zgryzu

Paradontoza

Leczenie kanałowe

Ból zęba

Firma.

Kontakt

Bezpieczeństwo

Blog

Cennik

Technologie

Nasi specjaliści

Oferta.

Implantologia

Protetyka

Profilaktyka

Diagnostyka

Rehabilitacja stawu skron.-żuchw.

Leczenie bruksizmu

Wybielanie zębów

Ortodoncja

Chirurgia stomatologiczna

Periodontologia

Endodoncja

Stomatologia dziecięca

Stomatologia zachowawcza

Leczenie bez bólu